Comic World HK 38

撞鬼囉…乜而家九展的Rotunda 2 而家攪成咁既樣呀!!

這次一如以往,都是我細佬買野為主,以下是入手物…(自己已經是ANI-COM洗了八八九九)

20140823_181906_Android

而我自己不記得了,那隻雀在那裡買返來..想番那一檔真是好得意…好似隻雀的阿媽生了成堆仔女咁樣…真是好過癮…

唉…日本都禁緊些18X本…更可況香港…真是慘….

(P.S. 原來在日本買那些在香港會變禁書呀…唉…真是PK…希望香港些組織快快想到些對策出來啦!!)


Roy Wong

Roy Wong


comments powered by Disqus

Recent Posts

Roy Wong -

近況

Roy Wong -

因果報應

Roy Wong -

真●伺服器

Twitter

ROY(AnimeRXN)

Instagram